Bezwaar maken loont!

Elk jaar ontvangt u op grond van de Wet WOZ de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente bepaald voor uw woning en/of bedrijfspand. Echter o.b.v. bijvoorbeeld onjuiste objectkenmerken kan het voorkomen dat de WOZ-waarde door de gemeente te hoog is vastgesteld.

De WOZ-waarde is een heffingsmaatstaf voor de hoogte van een aantal belastingen, w.o.:

- de gemeentelijke onroerendzaakbelasting (ozb),

- het eigenwoningforfait voor inkomstenbelasting en vermogensbelasting,

- de watersysteemheffing voor waterschappen en

- de erfbelasting.

Bezwaar maken o.b.v. No Cure No Pay

Een expertise bureau neemt u het werk uit handen en zal namens u het bezwaar maken en indienen. Wanneer een bezwaar gegrond wordt verklaard worden de onkosten door de gemeente aan het expertise bureau vergoed. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht en het Besluit Proceskostenvergoeding. Wij brengen bij u - bij een succesvolle verlaging - eenmalige kosten van 25% over het behaalde ozb-voordeel in rekening. Voorbeeld: een verlaging van € 100,- ozb op jaarbasis door de verlaging van de WOZ-waarde, wordt door ons eenmalig de kosten van € 25,- in rekening gebracht. Bij een ongegrond verklaard bezwaar dragen wij de kosten van de jurische procedure.

Nulagelasten.nl is een samenwerkingsverband van specialisten bestaande uit o.a. juristen, taxateurs en financieel specialisten. Na ontvangst van het intakeformulier zal een deskundige contact met u opnemen over de verdere procedure.

Belangrijk: de bezwaartermijn is 6 weken na de beschikkingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment. 

Procedure:

- Invullen van het intakeformulier.

- Team van experts beoordelen de haalbaarheid van uw bezwaar.

- Indien de WOZ-waarde te hoog wordt geacht ontvangt u een machtigingsformulier.

- De gemachtigde zal namens u een bezwaarprocedure opstarten.


Intakeformulier